Adatvédelmi tájékoztató

Az ABIC Kft. (székhely: 1054, Budapest Vécsey utca 5.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

Az adatkezelési tájékoztató a 2011. évi CXII. számú (továbbiakban: Info tv.) jogszabállyal összhangban készült, a tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az Info tv. irányadó. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a felhasználó hozzájárul megadott adatainak kezeléséhez.

Jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató weblapján (http://siofokiszallas.eu/) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: [link]

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Funkcionális adatkezelés

Az ABIC Kft. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál nyilvántartásba vett adatkezelő. Nyilvántartási szám: .

A szolgáltató weblapjának használatához nem szükséges személyes adat megadása. Elektronikus levélben történő kapcsolatfelvétel esetén azonban szükséges a név, e-mail cím és opcionális a telefonszám megadása.

Az adatkezelés célja: a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatkezelő az ügyféllel való kapcsolattartásra használja fel.

Az adatok kezelésének időtartama: határozatlan, amíg az ügyfél a törlést nem kezdeményezi.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

– a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

– Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. (Info tv. 6. § (5) bek.)

A kezelt adatok köre: természetes személy neve, e-mail címe, telefonszáma. A cégnyilvántartásban szereplő adatok közérdekű adatnak minősülnek.

Az adatok módosításának lehetősége: A Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet módosítani a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

Az adatok törlésének határideje: a törlés kérésétől számított 15 nap.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

– e-mail útján hatvani.agi@freemail.hu e-mail címen.

A kezelt személyes adatok megismerésére jogosultak az adatkezelés ideje alatt: az ABIC Kft. alkalmazottai.

A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Cookie-k kezelése

A Szolgáltató automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjt a weboldal használata közben. A cookie-k által gyűjtött adatok a weblap megfelelő működéséhez szükségesek, személyes információkat nem tartalmaznak.

A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Adattovábbítás

A Szolgáltató a Felhasználó Adatait harmadik fél részére nem adja át.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden szükséges és elvárható biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jogorvoslatok

A Felhasználó kérésére a személyes adatokat törli az adatkezelő a legrövidebb határidőn, de legfeljebb 15 napon belül.

Amennyiben a felhasználó az adatkezelést jogsértőnek találja, vagy adatai a felszólítás ellenére nem kerültek határidőben törlésre, bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu